,

xEVB 223 031 alias 420 11, 14.2.15, bei Friedland